Πρόσκληση Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, ανακοινώνει τα παρακάτω:

 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, η διενέργεια των οποίων προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3β και 3γ Ν. 2081/1992, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017 –σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 372/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 52/2006, θα διεξαχθούν στις Σέρρες την 1η, 2η  και 3η Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί στον χώρο του Επιμελητηρίου Σερρών, που βρίσκεται στην οδό Π. Κωστοπούλου 2 και θα διαρκέσει για τις τρεις ημέρες, δηλαδή Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, από ώρα 9:00 π.μ έως 20:00 μ.μ. 

 

2. Με την διάταξη του εδαφίου β΄της παρ. 2 του άρθρου 3β Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 58 Ν. 4484/2017, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμ-βουλίου του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τα εξής κριτήρια: α) τον αριθμό των μελών του κάθε τμήματος, β) την συνεισφορά του κάθε τμήματος στην τοπική οικονομία. και γ) τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από την δραστηριότητά τους.  

 

Κατ’ επιταγή της παραπάνω διάταξης, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με την με αριθμό 94050/01-09-2017 απόφασή του και έχοντας υπόψη το με ημερομηνία 11/08/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Επιμελητηρίου Σερρών και το με αριθμό 9/09-08-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών, ως εξής: 

•τμήμα εμπορικό              επτά   ( 7 )    αντιπρόσωποι

•τμήμα υπηρεσιών           εννέα  ( 9 )    αντιπρόσωποι

•τμήμα μεταποιητικό       πέντε  ( 5 )    αντιπρόσωποι

 

3. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη του Επιμε-λητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, δηλαδή εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως την 30η Νοεμβρίου έτους 2016 και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο.

Η δε εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο σαράντα ημέρες πριν από τις εκλογές

(άρθρο 3 Π.Δ 372/1992 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 52/2006)

 

Συνεπώς οικονομικά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών που θα εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τις, μέχρι και του έτους 2016, οικονομικές υποχρεώσεις τους, το αργότερο σαράντα ημέρες πριν από τις εκλογές Δεκεμβρίου 2017.

 

Καλούνται λοιπόν από την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών,  όλα τα μέλη του, που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής τους στα τηρούμενα από αυτό μητρώα (εγγραφή έως την 30η-11ου-2016), να φροντίσουν για την έγκαιρη εξόφληση ή διακανονισμό όλων των οικονομικών τους υποχρεώσεων. 

Ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης ή διακανονισμού των συνδρομών, ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.  

 

4.  Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επι-μελητηρίου εφ’ όσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχι-στον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, ως εξής:    

•κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, έχει μία (1) ψήφο

•κάθε ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

•κάθε ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. 

•κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψή-φους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.

•κάθε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε έχει μία (1) ψήφο αυτή του διαχειριστή της.

•κάθε ανώνυμη εταιρία (Α.Ε) έχει τρείς (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

•κάθε Ι.Κ.Ε έχει δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.

•κάθε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

•κάθε υποκατάστημα, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

•κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

•κάθε συνεταιρισμός, έχει δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα (παρ. 2 άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 58 Ν. 4484/2017).

 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιημένους προς τούτο, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους, όσες ιδιότητας και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατη-

γορία της -κατά δήλωση- επιλογής του  (παρ. 2 άρθρου 5 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Π.Δ 164/2001).

 

Πριν από την ψηφοφορία, οι εκλογείς υπογράφουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα στο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 που προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005.

 

Καλούνται λοιπόν από την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών όλα τα λοιπά νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους που τηρεί το Επιμελητήριο, να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύ-νοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3119/2005.

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών (παρ. 2 άρθρο 3 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 52/2006).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων των εκπροσώπων νομικών προσώπων, ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μεσημβρινή.

 

5. Τέλος καλούνται από την Εκλογική Επιτροπή  Επιμελητηρίου Σερρών εκείνα τα μέλη του, που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/ 2005, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρ. 1 άρθρου 7 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 52/2006, να παραλάβουν από την γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής υπόδειγμα αίτησης δήλωσης υποψηφιότητας και να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικε-φαλής αυτού, στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου, ποσού πενήντα (50) ευρώ. Υποψηφιότητες που για οποιον-δήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία (μετά την 1η-11ου-2017) απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες (παρ. 1 άρθρου 7 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 Π.Δ 52/2006).

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μεσημβρινή. 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005. Ήτοι: 

παρ. 4 «Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα (ταμειακώς τακτοποιημένοι) και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιριών ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών, ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι…..»

παρ.3 «….Στερούνται του δικαιώματος ψήφου (συνεπώς δεν είναι εκλόγιμοι) όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση άρθρων 336 και 353 του Π.Κ ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφ’ όσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα  ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του ΚΠοινΔ, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 936/1979 και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση»

 

Υπενθυμίζεται ότι οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου 

Σερρών, ανά τμήμα, είναι εκτεθειμένοι, για το κοινό, στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Εκλογική Επιτροπή, εισηγητής Εκλογικής Επιτροπής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ – υπεύθυνος Τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Σερρών.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΓΡ.  ΒΟΖΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Σχετικά Αρχεία: