Αιτήσεις από τις 25/7/2014 έως τις 04/08/2014 για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς Αφορά και τις αυτοπασχολούμενες μητέρες, δηλαδή επαγγελματίες – επιχειρηματίες

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αιτήσεις από τις 25/7/2014 έως τις 04/08/2014 για το Πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
από Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς
Αφορά και τις αυτοπασχολούμενες μητέρες, δηλαδή επαγγελματίες – επιχειρηματίες

   Ενημερώνουμε τα μέλη μας και ειδικά τις γυναίκες επαγγελματίες -επιχειρηματίες ότι, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., θα ξεκινήσει από τις 25 Ιουλίου 2014 και λήγει στις 04/08/2014 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά τη δωρεάν παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας και Φιλοξενίας από  Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.).
    Το Πρόγραμμα αφορά τις Γυναίκες, που είναι
    μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
    μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία,
και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας (Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς), για το σχολικό έτος 2014-2015,  ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
    Μεταξύ των μητέρων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης,  είναι και οι αυτοπασχολούμενες, δηλαδή οι γυναίκες επαγγελματίες – επιχειρηματίες, και οι αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα.
Συγκεκριμένα: Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α)   να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας, Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης)
γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού).

Ως προς το εισόδημα για το Δικαίωμα Συμμετοχής ισχύουν τα εξής:
Έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€
Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ

Μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα δικαιολογητικά απασχόλησης  που απαιτούνται για τις αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενούς τομέα είναι τα εξής:
    Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
    Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
•    Το καταστατικό  και τυχόν μεταβολές του.
•    Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το Γ.Ε.ΜΗ.
•    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη
•    Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα

ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) , της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr) από τις 25/07/2014.
Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από τα Παραρτήματα 1,2 και 3 του δεύτερου μέρους της με αρ. πρωτ. 1551/02.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.serreschamber.gr
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από της 25-07-2014 έως τις 04-08-2014. Δηλαδή, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η 04-08-2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. 
Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Η «Αίτηση συμμετοχής- Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ( courier) σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος- 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.  2310 544714, 2310544731
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενες μητέρες τόσο από τους ιδιωτικούς Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς–Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), όσο και από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και τη διεύθυνση των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών (τηλ: 2321022487). Πληροφορίες και οι αιτήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr.