Ανακοίνωση Διενέργειας Πρόχειρης Διαδικασίας

Το Επιμελητήριο Σερρών λειτουργώντας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργώ στην Απασχόληση» που υλοποιεί το έργο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παραγωγή και αναμετάδοση ενός ραδιοφωνικού σποτ το οποίο θα ενημερώνει σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις του έργου και θα καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Αναλυτικότερα το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αφορά τις κάτωθι υπηρεσίες:
Υπηρεσία 1. Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ το οποίο περιλαμβάνει δημιουργία σεναρίου καθώς και την παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ, ελάχιστου χρόνου 40 δευτερολέπτων. Τα βασικά σημεία του κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. ημερομηνίες υποδοχής αιτήσεων, ωφελούμενοι, κ.α.) θα χορηγούνται από το επιμελητήριο.
Παραδοτέο: Τέσσερα (4) αντίγραφα του σποτ σε μορφή κατάλληλη για ψηφιακή μετάδοση οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα μετάδοσης
Υπηρεσία 2. Μετάδοση ραδιοφωνικού σποτ, το οποίο περιλαμβάνει την μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος (ραδιοφωνικού σποτ) που θα παραχθεί (σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές) σε ραδιοφωνικό σταθμό με εμβέλεια στο σύνολο των οικισμών του Δήμου Σερρών ο οποίος θα λειτουργεί νόμιμα. Η συχνότητα της μετάδοσης θα είναι οχτώ (8) μεταδόσεις την ημέρα για περίοδο είκοσι ημερών και κατά τις ώρες 08:00-24:00, δηλαδή περίπου 1 μετάδοση για κάθε 2 ώρες προγράμματος. Η περίοδος μετάδοσης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας 1.
Παραδοτέο: Αποδεικτικό μετάδοσης του ραδιοφωνικού σποτ για όλες τις ημέρες  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στο Νομό Σερρών και είναι μέλη του ΕΒΕΣ.
Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.   
Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές υποβάλλονται εντύπως στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών μέχρι την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 και ώρα 15:00.
Η διάρκεια του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ορίζεται ως εξής:
    Η διάρκεια του πρώτου αντικειμένου ορίζεται σε 4 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
    Η διάρκεια του δευτέρου αντικειμένου ορίζεται σε 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας 1  «Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ»
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για το υπό ανάθεση έργου μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι  από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών (αρμόδιος Θωμαή Μπόζιου τηλ. 2321099732)

Για το Επιμελητήριο Σερρών,
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας