ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 03/07/2024
Αρ. Πρωτ. 1

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 74120/28.06.2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, και η οποία την 3η/7ου/2024 συνήλθε στην πρώτη (1η) της συνεδρίαση στα γραφεία του Επιμελητηρίου, με θέματα: α) τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, β) την σύνταξη της πρόσκλησης των μελών του Επιμελητηρίου και την σύνταξη των εντύπων υπόδειξης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων και γ) τον κατάλογο των μελών και την διαδικασία ενημέρωσής τους, σχετικά με το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  προς τα μέλη ό τ ι:

 

  1. 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, θα διεξαχθούν στις Σέρρες την 15η, 16η και 17η Νοεμβρίου 2024, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντίστοιχα.

 

  1. Η συνταχθείσα από την Εκλογική Επιτροπή πρόσκληση, προς τα μέλη, για την διενέργεια των εκλογών, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 1 Π.Δ 372/1992, δηλαδή: α) η ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της εκλογής,  β) ο αριθμός αντιπροσώπων του κάθε  τμήματος  του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν (αριθμός εδρών), γ) η κλήση προς τα μέλη και η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό εκ μέρους των μελών των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Επιμελητήριο, δ) η κλήση των νομικών προσώπων για υπόδειξη των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ε) η κλήση αυτών που επιθυμούν να  υποβάλουν υποψηφιότητα θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες επί δύο συνεχείς ημέρες, άμεσα και μόλις κοινοποιηθεί στην Εκλογική Επιτροπή η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που θα καθορίζει τον αριθμό των  αντιπροσώπων  του  κάθε  τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Τα έντυπα υπόδειξης των εκπροσώπων, που θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα νομικά πρόσωπα – μέλη του Επιμελητηρίου, ορίζοντας τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μελών και μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το γραφείο της εισηγήτριας της Εκλογικής Επιτροπής, Κας Ελισάβετ Τσιαρέα, Προϊσταμένης του Τμήματος Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εκτελούσας χρέη υπεύθυνου Μητρώου του Επιμελητηρίου Σερρών.
  3. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου και η κατάταξη αυτών σε ένα από τα τέσσερα τμήματα, ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας έκαστου μέλους, βρίσκεται στην διάθεση όλων των ενδιαφερομένων μελών, στο γραφείο της εισηγήτριας της Εκλογικής Επιτροπής, Προϊσταμένης του Τμήματος Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., εκτελούσας χρέη υπεύθυνου Μητρώου του Επιμελητηρίου Σερρών, Κας Ελισάβετ Τσιαρέα, από την οποία, το ενδιαφερόμενο μέλος, δύναται και οφείλει να πληροφορηθεί για το τμήμα κατάταξής του και για τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο, διασφαλιζομένων – με τον τρόπο αυτό – των προσωπικών δεδομένων έκαστου μέλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΑΛΕΥΡΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ