ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  για Ανανέωση Εξαγωγικών Επωνυμιών

          Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρ. 9 του Ν.936/79, η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια από τη χρονολογία εγγραφής.

          Εάν επιθυμείτε να παραμείνει η επωνυμία σας γραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του ΕΒΕΣ, παρακαλούμε να υποβάλλετε μέχρι 31 Μαρτίου 2010 (χωρίς καμία παράταση) σχετική αίτηση μαζί με:

      Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου €9.00

Α. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986), στην οποία ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θα δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε όσον αφορά την εκπροσώπηση της επιχείρησης, την ποινική κατάσταση των μελών της, την πτωχευτική κατάσταση των μελών και της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος της επιχείρησης λογίζεται:α) στις ατομικές επιχειρήσεις, το φυσικό πρόσωπο β) στις ομόρρυθμες  & στις ετερόρρυθμες εταιρείες κάθε ομόρρυθμο μέλος, γ)στις Ε.Π.Ε. ο ή οι διαχειριστής/ές, δ)στις Α.Ε. όποιος έχει τη θέση του Προέδρου και/ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υπάρχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από δημόσια αρχή.

3. Υπεύθυνη δήλωση σε 2 αντίγραφα, με τις εξαγωγές που πραγματοποιήσατε κατά τα 3 αμέσως προηγούμενα ημερολογιακά έτη (΄07,΄08, ΄09) δηλώνοντας τους κωδικούς intrastate (τους γνωρίζουν λογιστές και εκτελωνιστές).

ΒΣε κάθε περίπτωση όμως που έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή, είτε στην εκπροσώπηση της επιχείρησης, είτε στην ποινική και πτωχευτική κατάσταση των εκπροσώπων και της επιχείρησης θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο Σερρών, αντίγραφο ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Σ.

Σημειώνεται ότι τόσο το πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, όσο και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, απαιτούνται:

  • Στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο.
  • Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους.
  • Στις ΕΠΕ για το διαχειριστή
  • Στις Α.Ε. για τον Πρόεδρο του ΔΣ, τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και τον Αντιπρόεδρο.

          Πλέον των ανωτέρω, το πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως απαιτείται και για το Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, & ΑΕ).

          Επίσης στις ΑΕ να προσκομίζεται ΦΕΚ με τον ή τους διαχειριστές (σε φωτοτυπία) και στις Ο.Ε. το καταστατικό (σε φωτοτυπία).

          Σε περίπτωση που δεν έγινε καμία εξαγωγή κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, διαγράφεται η εξαγωγική επωνυμία από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου μας.

          Δεν θα δοθεί καμία παράταση πέραν της 31/03/2010.

        Ακόμη σας θυμίζουμε ότι όσοι ασκούν το εξαγωγικό εμπόριο, είναι υποχρεωμένοι να γράφουν τη λέξη εξαγωγέας και τον αριθμό της εξαγωγικής

τους επωνυμίας σε όλα τα έγγραφα που υποβάλλουν στο ΕΒΕΣ, να τα υπογράφουν οι ίδιοι ή ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα και να βάζουν τη σφραγίδα της επιχείρησης.

          Τέλος σας παρακαλούμε να προσκομίζετε τον αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ) και το καρτελάκι σας για ενημέρωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσιαρέα Ελισάβετ

                            Τηλ. 23210 99726
 

Επίσης, σημειώνεται ότι θα πρέπει να έχει πληρωθεί η συνδρομή και του τρέχοντος έτους (2010).