Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών

Από τον Οκτώβριο του 1998 λειτουργεί στο Επιμελητήριο ειδικό Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών (Γ.Π.Ε.), που φέρνει τους Σερραίους επιχειρηματίες, αλλά και τους υποψήφιους επενδυτές στο Νομό Σερρών κοντά στα διάφορα επενδυτικά κίνητρα, παρέχοντας πληροφόρηση για τη δυνατότητα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης / επιχορήγησης πρωτογενών επενδύσεων (ιδρύσεις) ή και επενδύσεων εκσυγχρονισμού, επέκτασης κ.λ.π. των επιχειρήσεων.

Το Γ.Π.Ε. στελεχώνεται επιστημονικά από έναν ειδικό σύμβουλο σε θέματα βιομηχανίας και επενδύσεων και έναν υπάλληλο του Επιμελητηρίου.

Τα στελέχη του Γραφείου Πληροφόρησης Επενδυτών σε προγραμματισμένες συναντήσεις σε ιδιαίτερο χώρο του Επιμελητηρίου συζητούν με τους υποψηφίους επενδυτές την επενδυτική τους πρόθεση, αναλύουν την επένδυση και δίνουν γραπτή απάντηση σχετικά με τις δυνατότητες ένταξης ή μη του επιχειρηματικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο ή/και στα άλλα προγράμματα του Γ΄Κ.Π.Σ. (τομεακά των Υπουργείων Ανάπτυξης,Γεωργίας κ.ά), στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER, INTERREG, σε Κανονισμούς της Ε.Ε.κ.ά
Το Γ.Π.Ε. του Επιμελητηρίου ήρθε να καλύψει το μεγάλο κενό που υπήρχε στον τομέα της πληροφόρησης των μελών και των υποψηφίων επενδυτών στο Ν. Σερρών.

Μέχρι σήμερα περισσότερες από 450 επιχειρηματικές προθέσεις έχουν καταγραφεί επίσημα στα αρχεία του Γ.Π.Ε.. και έχει δοθεί αντίστοιχος αριθμός γραπτών απαντήσεων. Πολλές από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί και έχουν τύχει ευεργετικών κινήτρων .Εκατοντάδες άλλοι, επιχειρηματίες και μη, επισκέπτονται καθημερινά το Γ.Π.Ε. και έχουν άμεση πληροφόρηση για τα προγράμμαατα που τους ενδιαφέρουν Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) που σύντομα θα λειτουργήσει στο Επιμελητήριο Σερρών.

Τα ΚΕΤΑ θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, του Τουρισμού και γενικά των Υπηρεσιών και θα λειτουργήσουν με κεντρικό συντονισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ενεργοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς τις επιχειρήσεις.