ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΩΣ 25.000€ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 30.06.2020 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

Στην από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου  «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) προβλέπονται δύο διατάξεις υπέρ του αγροδιατροφικού τομέα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 «Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών»  κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 «Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» παρατείνεται για 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους η ισχύς των αδειών εργασίας υπό την επιφύλαξη:

α) Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, λόγω των οριζομένων στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της περ. ε΄ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,

β) έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη, όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α΄.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήματος είναι και η οικεία αστυνομική διεύθυνση του τόπου διαμονής του εργοδότη.

β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, είναι:

βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160),

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας σύναψης νόμιμης σύμβασης εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσης του.

γ) Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ.

Δείτε ολόκληρη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα συνημμένα. 

Σχετικά Αρχεία: