Δ.Τ. ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMPLOCOMP

PROJECT “LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS – EMPLOCOMP”

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ σε συνεργασία με το CCI BLAGOEVGRAD πραγματοποίησε την Παρασκευή 23/03/2012 στις 12:00, την 2η συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου με τίτλο  “LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS”, στην οποία συμμετείχαν οι ομάδες έργου όλων των εταίρων με αντικείμενο εργασίας την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων.

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ υλοποιεί το έργο EMPLOCOMP στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013. Το Ε.Π. Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 εστιάζει στην ενίσχυση των δικτύων και τη συνεργασία στους τομείς της συνοριακής ασφάλειας, της διαχείρισης φυσικών πόρων, επιχειρηματικών και ερευνητικών δικτύων, με στόχο την προαγωγή βιώσιμων λύσεων για ανεμπόδιστη επικοινωνία μέσω σύγχρονων υποδομών.

Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (Β1) της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» το Επιμελητήριο συμμετείχε σε κοινή πρόταση  με τον τίτλο «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS» και ακρωνύμιο «EMPLOCOMP», η οποία  υποβλήθηκε και εγκρίθηκε με την  υπ. αριθ. 300064/ΜΑ103/11-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. (ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) στον άξονα προτεραιότητας 3: Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι και πιο συγκεκριμένα στον τομέα παρέμβασης 3.1: Υποστήριξη και Ανάδειξη του Ανθρώπινου Δυναμικού – Υποστήριξη Προπαρασκευαστικών Δράσεων εν όψει της Ανοικτής Αγοράς Εργασίας.
Το εταιρικό σχήμα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της πρότασης EMPLOCOMP απαρτίζουν επιπλέον το CCI BLAGOEVGRAD ως Επικεφαλής εταίρος (Leader Partner), το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ, το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από Ελλάδα και τα  AGENCY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT – BASNKO, ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS –GOTSE DELCHEV REGION και το CCI SANDANSKI 2006 από Βουλγαρία ως εταίροι (Project Partners).

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία» είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στοχεύει στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας με τη συγκέντρωση των διαφορετικών δράσεων της διασυνοριακής περιοχής, προκειμένου να ενισχυθούν η ανάπτυξη της περιοχής και ο μετασχηματισμός της σε ένα κέντρο για αειφόρο ανάπτυξη.