Εγκύκλιος προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για άσκηση καθηκόντων ΤΑ σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας 2024

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας την νέα Εγκύκλιο για το 2024 με τίτλο: Εφαρμογή για το έτος 2024 της υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (ΦΕΚ B΄155, ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2) (αρ. πρωτ. 2776/15.01.2024, ΑΔΑ: ΨΣ6646ΝΛΔΓ-ΩΛΥ).

Η νέα Εγκύκλιος μαζί με τα σχετικά  Έντυπα και την ηλεκτρονική αίτηση (έντυπο Α) για το 2024 έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση:

https://www.hli.gov.gr/dimosiefseis/anakoinoseis/programmata-epimorfosis-se-themata-asfaleias-stin-ergasia-etous-2024/.

 

Παρακαλείσθε κατά την κατάρτιση των φακέλων υποβολής προγραμμάτων για έγκριση να  λαμβάνετε υπόψη σας τις διατάξεις και τις αλλαγές της νέας υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 και να ακολουθείτε τις οδηγίες της ως άνω εγκυκλίου.

Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

  • Είναι υποχρεωτική η χρήση των εντύπων του έτους 2024 και όχι παλαιοτέρων ετών και ειδικά του εντύπου Α.

  • Οι φάκελοι θα πρέπει να είναι πλήρεις ως προς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τις αιτήσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Φάκελοι οι οποίοι είτε παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό ελλείψεων σε πιστοποιητικά (π.χ. αποδεικτικά από taxisnet, υπεύθυνες δηλώσεις, πτυχία κλπ), είτε καλούνται να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα απορρίπτονται.

  • Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στην σωστή συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου Α και στην αποστολή του σε αρχείο Access (.mdb).

  • Αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος οι εργοδότες και εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης 2432/12.01.2024 και συνεπώς να μην παρατηρείται το φαινόμενο των πολυάριθμων εξαιρέσεων.

  • Δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης οποιουδήποτε στοιχείου ενός προγράμματος μετά την υποβολή του, με συνέπεια στην περίπτωση παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου στοιχείου, λανθασμένης συμπλήρωσης, επικάλυψης στις ώρες εκπαιδευτή με τις ώρες σε άλλο πρόγραμμα, ή άλλης παράλειψης, το πρόγραμμα να απορρίπτεται. Ειδικότερα στην περίπτωση λανθασμένης υπαγωγής εκπαιδευομένου στην κατηγορία Γ΄ ή Β΄, θα απορρίπτεται ο εν λόγω εκπαιδευόμενος, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

  • Είναι δεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο υπογραφής από δημόσια αρχή, από ΚΕΠ ή από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr.

  • Κατόπιν ορισμένων πρόσφατων περιπτώσεων προγραμμάτων με συμμετέχοντες εργοδότες ή εργαζόμενους οι επιχειρήσεις των οποίων εδρεύουν σε περιοχές διάφορες της έδρας του φορέα επιμόρφωσης και με δεδομένο ότι τα προγράμματα υλοποιούνται κατά βάση δια ζώσης, εφιστούμε την προσοχή στους φορείς επιμόρφωσης και τους γνωρίζουμε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας.

  • Σε περίπτωση διεξαγωγής ελέγχου του προγράμματος από τους Επιθεωρητές Εργασίας ο φορέας θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο του δελτίου ελέγχου στον σχετικό φάκελο Απολογισμού του προγράμματος.