Ενημέρωση για τη συμμετοχή στις δράσεις της Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη».

Αρ.πρ: 190                                                                                                            
Σέρρες, 21 Ιουνίου 2013

Δελτίο Τύπου
Θέμα: Ενημέρωση για τη συμμετοχή στις δράσεις της Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη».
Το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών ως συντονιστής εταίρος και ο  Δήμος Ηράκλειας, ως φορέας δημοσιότητας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη» και στα πλαίσια της Πράξης «Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Νομό Σερρών» διοργανώνει την πρώτη εναρκτήρια ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση για τη συμμετοχή στις δράσεις της Σύμπραξης “Σερραϊκή Γη”» την Τρίτη,  25 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο «Ερωδιός», στον Λιθότοπο – Λίμνη Κερκίνη
Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:
–    80 Άνεργοι
–    20 Αγρότες χαμηλού εισοδήματος

Περιοχή Παρέμβασης:
–    Δήμος Ηράκλειας
–    Δήμος Σιντικής
–    Δήμος Αμφίπολης
–    Δήμος Βισαλτίας
–    Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Μέσα από την ενέργεια αυτή η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη» αποσκοπεί στην ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων/ωφελούμενων ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους, στην γνωστοποίηση του προγράμματος και στην πληροφόρηση γύρω από τους βασικούς άξονες δράσης και τους στόχους του, στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις και στην ενεργό συμμετοχή της στο πρόγραμμα, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς επίσης και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες τωντοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές ΠολιτικέςΑπασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑνάπτυξηΑνθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

                                                                                                                                Διαχειριστής ΑΣ  
                                                                                                                              Αραπάκης Γεώργιος