ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-σεων. Βασικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της Πρακτι-κής Άσκησης των φοιτητών, είναι η εξασφάλιση εμπεριστατωμένων και συμπληρωματικών γνώσεων στον επιστημονικό τομέα της Διοίκησης Επιχει-ρήσεων μέσω της άμεσης επαφής των φοιτητών του Τμήματος με πραγμα-τικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας με-ταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου.
Η Πρακτική Άσκηση ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά συνέπεια, οι φορείς απασχόλησης μπορούν να απασχολήσουν τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκηση κατά τις χρονικές περιόδους:

Απρίλιος 2012 – Σεπτέμβριος 2012
Ειδικότερα, ως προς τη συμμετοχή του φορέα απασχόλησης καθώς και άλλα επιμέρους θέματα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης υπογράφεται σύμβαση που υπογράφεται από τον φορέα απασχόλησης (εργοδότης), τον κάθε ασκούμενο (φοιτητή) και το ΤΕΙ Σερρών.

Για τον ιδιωτικό τομέα, το Πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο με 340 € για κάθε μήνα συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να καταβάλλει στον ασκούμενο το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί τους εκπαιδευτές των φορέων απασχό-λησης, οι οποίοι καθοδηγούν και μεταφέρουν απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, για την πληρέστερη εξειδίκευση των ασκουμένων, με 180 εφάπαξ.

Ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο, αφού παραλά-βει από αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α..

Ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης
(12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών.

Ο φορέας απασχόλησης κατά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης υποχρεούται να παραδώσει στον ασκούμενο τη Βεβαίωση Ενσή-μων, ώστε να θεωρηθεί από το Ι.Κ.Α.. Οι προαναφερθείσες ασφα-λιστικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και η μη καταβολή τους συνε-πάγονται τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τον φορέα απασχόλησης και περιλαμβάνονται στη σύμβαση θα γνωστοποιούνται άμεσα, ώστε να γίνεται και η ανάλογη αλλαγή της σύμβασης.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ε.Ι. Σερρών
Κα Φωτιάδου Ευθυμία
Τηλ: 23210 49372
e-mail: praktiki.baespa@teiser.gr
Επιστημονική Υπεύθυνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:
Μουζά Άννα-Μαρία, Επ. καθηγήτρια
e-mail: amouza@teiser.gr