ΕΡΓΟ “SKILLS BALANCING” Πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. 2884/03.06.2015 – Η παρούσα πρόσκληση ανάθεσης αφορά το Πακέτο Εργασίας 5 : Προώθηση της Στρατηγικής της Δια Βίου Μάθησης, Δράση 5.4. Λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ 03.06.2015

Αρ. Πρωτ. 2884

Πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
    το Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A΄/07) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου” (Κ.Π.Δ.).
    2. το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’/ 10.09.1992) « Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297.Α’/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
    Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
    την αριθμ. C(2008)1129/28-03-2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013».
    την αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β/12.4.2010) «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
    τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
    τις διατάξεις της υπ΄ αρ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη σχετική εγκύκλιο 21526/04.11.2011 του ίδιου Υπουργείου
    την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 20/11/2012.
     το Subsity Contact No B3.31.01 με ημερομηνία 22.01.2014 του εγκεκριμένου Έργου του Προγράμματος Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» με το ακρωνύμιο «SKILLS BALANCING», « Balancing supply and demand of the professional skills needed in interregional area»

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ενός συνεργάτη για την δράση 5.4. Γραφείο Υποστήριξης του έργου με τίτλο: “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING” ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 (Κωδ. Έργου: 2014ΣΕ14580001) που χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους για τις επιμέρους δράσεις που έχει αναλάβει το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ με τη συμμετοχή του ως εταίρου του προγράμματος.
    Η παρούσα πρόσκληση ανάθεσης αφορά το Πακέτο Εργασίας 5: Προώθηση της Στρατηγικής της Δια Βίου Μάθησης και πιο συγκεκριμένα τη δράση 5.4. Λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης

Η  διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας είναι από τη υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του προγράμματος (21.09.2015), σύμφωνα με τις οδηγίες από την Διαχειριστική Αρχή και πιθανές παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου (31.12.2015).

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1.    Πτυχίο Νομικής
2.    Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου
3.    Αποδειγμένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4.    Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
5.    Ολοκλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψηφίους)

Θα συνεκτιμηθούν:
1.    Επιπλέον ειδικά προσόντα (όπως π.χ. η επαγγελματική εμπειρία, η εν δυνάμει προσφορά υπηρεσιών σχετικών με τις εν γένει υπηρεσίες του Αναδόχου κ.λ.π.), τα οποία θα διερευνηθούν κατά την αξιολόγηση στο πλαίσιο προσωπικής συνέντευξης.
2.    Η γνώση του Εμπορικού Δικαίου που να αποδεικνύονται από Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
3.    Αποδεδειγμένη καλή γνώση μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

Σημειωτέον ότι για τους υποψήφιους της συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των οποίων οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής κατεύθυνσης (και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

    Αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με γενικές πληροφορίες για την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία, τυχόν ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες και τις σχετικές με τις υπηρεσίες του Αναδόχου και του έργου δεξιότητες και γνώσεις.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους (π.χ. συστατικές επιστολές, κατάλογο και συνοπτική περιγραφή εργασιών συναφών με τις Υπηρεσίες του Φορέα και το προκηρυσσόμενο έργο κ.λ.π.) κυριοτέρων κλπ).
    Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
   Όλα τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι αληθή και ακριβή.                                           
    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το έργο για το  οποίο υποβάλλουν αίτηση. ενδιαφέρονται. Στον φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να επισυνάπτεται και το έντυπο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Υποβολή δικαιολογητικών:

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Π. Κωστοπούλου 2, 62132, ΣΕΡΡΕΣ έως τις  19/06/2015, ώρα 15:00. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών

    Η παρούσα ανάθεση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος στον διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θωμαή Μπόζιου, Υπεύθυνη Έργου “Skills Balancing” του Επιμελητηρίου Σερρών στο τηλέφωνο 2321099732, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων.

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ