Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε παρακάτω και πιο αναλυτικά :

1: Εδώ και πολύ καιρό δεν πραγματοποιείται ο καθορισμός οργάνων ελέγχου για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από τον Αναπτυξιακό Νόμο επιτόπιων επιθεωρήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υλοποιημένων επενδυτικών σχεδίων, ώστε να μπορέσει ένα επενδυτικό σχέδιο να ολοκληρωθεί και τυπικά και να λάβει την απόφαση ολοκλήρωσης.

2: Υπάρχει πολύμηνη καθυστέρηση καταβολής των εγκεκριμένων ποσών επιχορήγησης, είτε με τη μορφή προκαταβολής είτε λόγω υλοποίησης του 50% ή του 100% του επενδυτικού σχεδίου. 

3: Παρατηρείται η αδυναμία των φορέων επένδυσης να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα ολοκλήρωσης των έργων τους λόγω τεχνικών προβλημάτων ή μη ενεργοποίησης επιμέρους πεδίων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΣΚΕ θα έπρεπε να λειτουργεί πλήρως από τον Φεβρουάριο του 2011!

4: Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει να συνεδριάσει από το Δεκέμβριο του 2014 με αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις σε αιτήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.