Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Έκδοση του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Δείτε τα συνημμένα αρχεία

272463891_Έγγραφο-272463886_Code_final_Κώδικας-Ηθικής-και-Επαγγελματική…

272463934_ΨΚΘΨ46ΜΤΛ6-ΤΦΣ_Εγκύκλιος-για-Κώδικα-Ηθικής-amp-Επαγγελματική…