ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΠΑΝ ΙΙ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΠΑΝ ΙΙ

Το Επιμελητήριο Σερρών μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ βασικού εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει ότι ο ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα όλη τη χώρα, ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων :

α)του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης» (εφεξής ΕΠΑΝ ΙΙ).

β)των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εφεξής Ε.Π.) των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου.

Περιγραφή του ΕΠΑΝ ΙΙ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα (http://www.antagonistikotita.gr/)  και περιγραφή των 5 Ε.Π. των περιφερειών μεταβατικής στήριξης στην ιστοσελίδα του  ΕΣΠΑ 2007-2013 (http://www.espa.gr/).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

Υποχρεωτικά προσόντα

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) και

2.Πενταετής Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

  • Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση , Ποιότητα, Υπηρεσίες – Εμπόριο, Κατάρτιση

Με ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων, Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών  Σχεδίων, Δανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, Υλοποίηση – Διαχείριση επενδυτικών έργων, κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.

  ή / και

3.Εμπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις  επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

4.Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr/) και  συγκεκριμένα εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (http://www.e-kepa.gr/).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα συνημμένα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά (info@efepae.gr) και στη συνέχεια μέσω πρωτοκόλλου του ΕΦΕΠΑΕ (Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού 7-9, ΤΚ 11526, Αθήνα. Τηλ: 210 6985210), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή.

 

Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Υπεύθυνοι Πληροφόρησης κ.κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος & Αθανάσιος Κακούδης, τηλ: 2310480000).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).