Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 90/Α’/01.05.2020) η Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Μεταξύ των διατάξεων περιλαμβάνονται και οι εξής:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο: Προστασία κύριας κατοικίας

Άρθρο δεύτερο: Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Άρθρο τρίτο: Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014

Άρθρο τέταρτο: Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα

Άρθρο πέμπτο: Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες

Άρθρο έκτο: Επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιμένων

Άρθρο έβδομο: Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Άρθρο όγδοο: Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο δέκατο: Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Άρθρο ενδέκατο: Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Άρθρο δωδέκατο: Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Άρθρο δέκατο τρίτο: Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων

Δείτε ολόκληρη την Πράξη στα συνημμένα αρχεία. 

 

Σχετικά Αρχεία: