ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ
Έπιασαν τόπο οι συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών
Έπιασαν τόπο οι συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών, τόσο προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Σεπτέμβριος του 2013), όσο και προς το Υπουργείο Εσωτερικών (υπόμνημα την 1η.10.2013 και  επίσκεψη του Α΄ Αντιπροέδρου στο Γραφείο του Υπουργού) για άμεση  νομοθετική πρωτοβουλία για ευνοϊκή  ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους, προκειμένου να δοθεί ανάσα στους επαγγελματίες – μέλη του Επιμελητηρίου,  ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.
    Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη: 
« Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας έμπρακτα τόσο τη δυσχερή θέση των οφειλετών όσο και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν, προχώρησε σε μια γενναία ρύθμιση των οφειλών τους, η οποία φθάνει μέχρι και τις 100 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων»   
    Παραθέτουμε βασικά σημεία του Νόμου 4257/14.04.2014 (ΦΕΚ 93,τ.Α΄) , τον οποίο τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών μπορούν να βρούν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.serreschamber.gr
Σύμφωνα με το Άρθρο 51 :
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να
ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως
31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων
του ν. 3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από1.1.2010
δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση
δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε
σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε
εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100)
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
των προστίμων. Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε
λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από
σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι μηνιαίες
και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί είναι μικρότερη
των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το
ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία
της, αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων
ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’
όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.