Οδηγίες της ΠΚΜ για την υποβολή προτάσεων φορέων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020

Οδηγίες για την υποβολή απόψεων / πρότασης
1. Η κατάθεση των απόψεών σας θα ήταν δόκιμο να επικεντρωθεί:
• Στα σημαντικότερα προβλήματα ή αναπτυξιακές αδυναμίες/ανάγκες του τομέα
δραστηριότητάς σας, είτε αυτά είναι εγγενή (π.χ. διαρθρωτικά προβλήματα) είτε εξωγενή
(π.χ. προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά επηρεάζουν σημαντικά τον τομέα
δραστηριότητάς σας)
• Στα σημαντικότερα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα/δυνατότητες του τομέα δραστηριότητάς
σας, αναφερόμενοι παράλληλα (εάν υφίστανται) στους ανασταλτικούς παράγοντες ή
εμπόδια στην πλήρη εκμετάλλευσή τους ή στους λόγους για τους οποίους χρειάζονται
στήριξη.
• Στην πρόταση προτεραιοτήτων πολιτικής για την αντιμετώπιση των παραπάνω
προβλημάτων και για την εκμετάλλευση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων.
Τα παραπάνω θα πρέπει να δομηθούν σε τρεις ενότητες (μία αναφορικά με τα προβλήματα,
μία αναφορικά με τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα και μία αναφορικά με τις προτάσεις) και να
παρουσιάζονται ιεραρχημένα (σε κάθε ενότητα) κατά φθίνουσα σειρά
προτεραιότητας/σημασίας. Όπου είναι εφικτό, παρακαλούμε να σημειωθεί κατά πόσο τα
ζητήματα που θίγονται αποτελούν μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες
ανάγκες/δυνατότητες/προτεραιότητες.
2. Η ανάλυση των αναγκών και των δυνατοτήτων καλό είναι να συνοδεύεται από δεδομένα
τεκμηρίωσης με παραπομπή στις πηγές και το χρόνο συλλογής των δεδομένων. Εάν τα στοιχεία
τεκμηρίωσης προέρχονται από δικές σας μελέτες, μπορείτε απλά να τις επισυνάψετε χωρίς να
χρειάζεται να αναφέρετε τα στοιχεία εκ νέου στο κείμενο της απάντησής σας.
3. Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των προτάσεων απαιτείται να τις υποβάλλετε και
ηλεκτρονικά.

http://www.pepkm.gr/web/guest/pp20142020/diav

Σχετικά Αρχεία: