ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. Με αφορμή το νέο τύπο αίτησης που αφορά τη χρήση του 2016 που έληξε, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ε.Ο.Κ.) και σύμφωνα με το Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016) ισχύουν τα εξής:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Αγαπητά μέλη,
    Σας  γνωρίζουμε ότι στο σύστημα www.businessportal.gr, του οποίου η μορφή είναι ανανεωμένη, υπάρχει διαθέσιμη μία νέα μορφή Αίτησης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» χωρίς εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2016 και επόμενες) για τις νομικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ. Σύντομα θα βγει και νέος τύπος αίτησης για την εκλογή ελεγκτών.
    Με αφορμή το νέο τύπο αίτησης που αφορά τη χρήση του 2016 που έληξε, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ε.Ο.Κ.) και σύμφωνα με το Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016) ισχύουν τα εξής:
Α) Όλες οι κεφαλαιουχικές εταιρίες ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσω του www.businessportal.gr μόνο τις εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.),  χρησιμοποιώντας το νέο τύπο αίτησης που αναφέρουμε παραπάνω.
Β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να συγκληθεί  το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, δηλαδή για τη χρήση του 2016 έως 10/09/2017 (βλ. για τις Α.Ε. άρθρο 25 Κ.Ν. 2190/1920, για τις Ε.Π.Ε. άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 3190/1955 και για τις Ι.Κ.Ε. άρθρο 69 παρ. 2 Ν. 4072/2012 για τις Ι.Κ.Ε., όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τον ανωτέρω αναφερόμενο νόμο 4403/2016).
Γ) Υποβάλλεται μόνο μία (1) αίτηση του ανωτέρω αναφερόμενου νέου τύπου,   στην οποία αναρτώνται το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και οι εγκεκριμένες από αυτήν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( ό,τι προβλέπεται κατά Ε.Λ.Π. ανά κατηγορία οντότητας.) 
Δ) Για να είναι εμπρόθεσμη η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
    Επισημαίνουμε ειδικά για τις ΑΕ την υποχρέωση δημοσίευσης της  Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης (ατελώς με τη χρήση της ειδικής φόρμας αίτησης που υπάρχει στο σύστημα www.businessportal.gr) τουλάχιστον 22 ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΘΕ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ),  ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) .
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.
Καλή επιτυχία!
   
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών
και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων
ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ