Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄

2. 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Β΄

3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Δ. Καρύδη- Α. Λουγκάνη

Τ. Σφελινιώτη

 

Τηλέφωνο : 2103638389-2103610065-2103645832

FAX : 210-3641620

 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ

1281/2013(ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων

και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»

 

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται

οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

 

1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Γενικά

 

Με την απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013

<http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17910> του Γενικού Γραμματέα

Δημοσίων Εσόδων, από 1.1.2014, απαλλάσσονται, από την υποχρέωση τήρησης

βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι,

μελισσοκόμοι, κλπ), που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α, σύμφωνα με το

άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν.2859/2000

<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5> ), όπως ισχύει, οι οποίοι

πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση

αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών,

ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν

δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000).

 

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και επί φυσικών προσώπων

(μισθωτοί, συνταξιούχοι, κλπ) που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,

αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, κατά τα ανωτέρω.

 

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να

συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να τύχουν της απαλλαγής

αυτής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, εφαρμόζονται

πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

<http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038> ως προς την τήρηση

βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

 

Όσοι αγρότες, ενώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν

ακαθάριστα έσοδα και είχαν δικαίωμα να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης

άνω των οριζομένων ορίων, δεν θα ασκήσουν την αγροτική τους εκμετάλλευση από

1.1.2014 ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν

υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

 

Δεδομένου ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να

πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν ο αγρότης έχει αποφασίσει τη

μεταβίβασή τους, δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία από 1.1.2014, με την

προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης

προθεσμίας.

 

Αναλυτικά, παραθέτονται παραδείγματα:

 

Παρακαλούμε κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για αναλυτικά παραδείγματα και λεπτομέρειες

Σχετικά Αρχεία: