Προδημοσίευση προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Το Επιμελητήριο Σερρών/μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης προγραμμάτων-ΕΦΕΠΑΕ- ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχώρησε στην προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος προκειμένου να ακολουθήσει σύντομη περίοδος διαβούλευσης αλλά και να αρχίσει η προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών.
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:
-O συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) είναι 30.000.000 ευρώ.
-Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.
-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους.
-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30 έως 55 %.
– Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
-Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
•Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
•Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
•Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
•Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
•Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
•Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ)
-Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.
Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου στην Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ στα mails: plemmenosi@ggb.gr και Stsagiri@ggb.gr ή στο Fax : 210 69 69 240
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
•    Στους διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.e-kepa.gr, www.espa.gr , www.efepae.gr, www.ggb.gr.
•    Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ : 8011136300.
•    Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr).
•    Στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτική Μακεδονία, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr).
•    Στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών και στην ιστοσελίδα www.eves.gr και www.serreschamber.gr
•    Στις Συνεταιριστικές Τράπεζες του Νομού Σερρών
•    Στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτική Μακεδονία, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr).

Ανακοίνωση -Δελτίο τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Οδηγός Προγράμματος

Παραρτήματα Οδηγού του Προγράμματος