Προδημοσίευση Προγράμματος ”Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα” στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ

kepa_F26646.jpg

eves_F4286.jpgTo Επιμελητήριο Σερρών, εταίρος του Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προκηρύξει το Πρόγραμμα: «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Το Πρόγραμμα αυτό είναι αλληλένδετο και αλληλοϋποστηριζόμενο με το Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων» που ήδη προετοιμάζεται για προδημοσίευση από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αφού, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, το πρώτο στοχεύει στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους και το δεύτερο στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα στόχος του Προγράμματος "Μετεγκατάταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα'' είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτωνσε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί μετο Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τιςπροβλέψεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε €10.000.000,00 , εκ των οποίων €3.000.000,00 θα διατεθούν για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και €500.000,00 θα διατεθούν για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 50%για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Δείτε τη συνημμένη προδημοσίευση του Οδηγού του Προγράμματος προκειμένου να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας και τις παρατηρήσεις σας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 (στο φαξ 2321099740 ή στο mail: boziou@eves.gr) , καθώς το καθεστώς προδημοσίευσης υπέχει θέση διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του περιεχομένου του Οδηγού.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Σερρών, τηλ: 2321099732.