ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 30.06.2013 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2012

Σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης με ημερομηνία 30.06.2013 (οι περισσότερες ΑΕ πραγματοποίησαν αυτήν την ημερομηνία τη Γ.Σ.) περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, ορισμού ελεγκτών κ.λ.π.  είναι η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013, δεδομένου ότι η 20η Ιουλίου ( η προθεσμία του εικοσαήμερου από τη Γ.Σ.) είναι Σάββατο, και ως εκ τούτου μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.

Για διευκόλυνσή σας, αποστέλλω και σχέδιο αίτησης για την υποβολή του Πρακτικού.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρακτικό της Γ.Σ. υποβάλλεται ως Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών και  πρέπει να έχει πρωτότυπη υπογραφή το νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρείας. Επίσης, παράκληση, και η αίτηση να έχει τη σφραγίδα της εταιρείας.

Όπως γνωρίζετε, πρέπει να υποβάλετε στην Υπηρεσία και το σχετικό διπλότυπο για τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ, σε πρωτότυπη μορφή.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τέλος καταχώρισης 10€.