ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ RIS3 ΣΤΗΝ ΠΚΜ” ΤΟΥ ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονάις δημοσιεύτηκε Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας Δράσης η «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 1-9-2021).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης  ανέρχεται στο ποσό των 2.960.000,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΠ/ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση στοχεύει στην έξυπνη εξειδίκευση με γνώμονα τη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας το οποίο διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα «Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας – γνώσης βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς». Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 

  • Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τουρισμός
  • Υλικά και Κατασκευές
  • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τεχνολογίες Ενέργεια ς
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

 

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο www.ependyseis.gr ξεκίνησε στις 06-09-2021, ενώ η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι στις 15-11-2021 και ώρα 15:00.    

Δείτε την απόφαση με την πρόσκληση στα συνημμένα αρχεία. 

Σχετικά Αρχεία: