ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4H ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 23/09/2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 24.07.2014, δημοσιεύτηκε από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ) η 4η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER, που δίνει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων και σε επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ:  Μεραρχίας 67, 1ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403.

Σας αποστέλλουμε την Περίληψη της 4ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ και ειδικότερα στο link  το οποίο παραθέτουμε ακολούθως:

http://www.aneser.gr/index.php/nea/prokirixeis-foreon/297-4-leader.html, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.serreschamber.gr

Το Επιμελητήριο Σερρών και τα στελέχη του, ως μόνιμα αρωγοί σε κάθε προσπάθεια επιχειρηματικής σας ανάπτυξης, παραμένουν στη διάθεση σας για κάθε σχετική διευκρίνηση ή και πληροφόρηση.

Με εκτίμηση,
Θωμαή Μπόζιου

Σχετικά Αρχεία: