ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σέρρες, 9 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» με εταίρους :
–    Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.)
–    Το Δήμο Σερρών-    Την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ)
–    Το Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών-    Το Επιμελητήριο Σερρών
–    Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών-    Το ΚΕΚ Εύβουλος
–    Το ΚΕΚ INV+-    Το ΚΕΚ ΓΗ-    Την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
ΚΑΛΕΙ
•    Ανέργους
•    Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)
•    Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)
οι οποίοι είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών, να συμμετέχουν στο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο με όλες τις πληροφορίες