ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Το Επιμελητήριο Σερρών προκειμένου να συνεργαστεί με ένα δημοσιογράφο για τη λειτουργία Γραφείου Τύπου προς ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνοπτική διαδικασία για υποβολή προσφορών προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου διάρκειας 3 μηνών, με προοπτική ανανέωσης ανά τρίμηνο με απόφαση της Δ. Επιτροπής και ανάλογα με τις ανάγκες.
Ο συμβαλλόμενος θα αποτελεί συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας (δημοσιογραφικές υπηρεσίες και σχέσεις με Μ.Μ.Ε.), θα αναλάβει την συνεργασία με Κ.Ε.Ε.Ε., Επιμελητήρια, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Αναπτυξιακών Έργων

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι να υποβάλλουν μέχρι τις 4/04/2013 δεσμευτική μηνιαία χρηματική προσφορά, συνοδευόμενη από:

1)    Αίτηση
2)    Βιογραφικό σημείωμα
3)    Τίτλο Σπουδών (από επίσημο φορέα)
4)    Ταυτότητα Μέλους από επίσημο δημοσιογραφικό φορέα.
    Οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει επίσης να έχουν:
1)    Εμπειρία στο αντικείμενο του έργου και καλές δημόσιες εμπορικές σχέσεις
2)    Καλή γνώση ξένων γλωσσών
3)    Προϋπηρεσία και εμπειρία σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τον τύπο
4)    H φύση και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ου συμβαλλόμενου απαιτούν, όπως η μόνιμη κατοικία του να βρίσκεται στην Αθήνα
    Το Επιμελητήριο δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών, τηλ. 2321099731, κ. Ι. Κοτζαμπασίδη.
                                                                 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ