Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή

ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013                                  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950

ΣΧΕΤ: 1. Ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο,  παρ. ΙΑ,  υποπαρ. ΙΑ.2 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013).
            2.Υπουργική Απόφαση αριθ. Β/7/15878/2915/23-5-2013 (ΦΕΚ1265Β/24-5-2013).

    Με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το  δεύτερο άρθρο του Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ126Α/4-6-2013),  παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.
   Με την ρύθμιση «Νέα Αρχή» επιχειρούνται μεταρρυθμίσεις με σκοπό την  αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχονται κίνητρα στους ασφαλισμένους που καθορίζονται από το χρόνο ανταπόκρισης και ένταξής τους στη ρύθμιση αλλά και από το χρόνο εξόφλησης των οφειλών.
   Επιδιώκεται δηλαδή αφενός η άμεση ένταξη στη ρύθμιση και η συντομότερη εξόφληση και αφετέρου η παράλληλη καταβολή των τρεχουσών εισφορών έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέες οφειλές.
   Επιπλέον, επέρχονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την τμηματική εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα:
 – Αποδεσμεύεται η καταβολή της δόσης από την τρέχουσα εισφορά. Με την νέα ρύθμιση η εξόφληση των δόσεων – που μέχρι σήμερα συνεισπράττονται με τις εισφορές ανά δίμηνο – πραγματοποιείται πλέον σε μηνιαία βάση, ενώ οι τρέχουσες εισφορές εξακολουθούν να είναι διμηνιαίες.
 – Η πάγια εντολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τμηματική εξόφληση της οφειλής, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη για την καταβολή των δόσεων.
– Από 1/1/2013 τα τέλη καθυστέρησης καταργούνται και το ποσό της κύριας οφειλής  επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (8%) υπολογισμένο σε ετήσια βάση.
– Υιοθετείται για πρώτη φορά η επιβάρυνση της κύριας οφειλής με επιτόκιο ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής της ρύθμισης.
– Υιοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία αξιολόγησης της αδυναμίας του οφειλέτη να εξοφλήσει και της βιωσιμότητας της ρύθμισης, δηλαδή της δυνατότητάς του να ανταπεξέλθει στην καταβολή των δόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η αξιολόγηση γίνεται από τους φορείς ή και από τρίτους εκτιμητές.
   Ειδικότερα οι ανεξάρτητοι εκτιμητές πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλουν οι οφειλέτες όταν η οφειλή υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €).
– Καταργείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με την υπαγωγή στη ρύθμιση και αντικαθίσταται με πιστοποιητικό οφειλής.
   Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες- διευκρινήσεις:

Κατεβαστε το συνημμενο αρχειο που θα βρειτε παρακατω