ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑ)

Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναφορικά με το ύψος του ποσού της ειδικής στήριξης ποιότητας σκληρού σίτου (τέως ποιοτικό παρακράτημα) ισχύουν τα εξής:

-Για το έτος 2012 καθορίζεται στα 9,0€/στρ. (90,00€/ha) – Υ.Α. 660/51828/ΥΠ.Α.Α.Τ., Φ.Ε.Κ. 1025/Β/2013

-Για το έτος 2013 έχει παραταθεί η ισχύς των εθνικών συμπληρωματικών μέτρων, που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς και προκύπτουν από την εφαρμογή του καν. (ΕΕ) 73/2009 (άρθρο 68) – Κ.Υ.Α. 406/43948/ΥΠ.Α.Α.Τ.-ΥΠ.Α.Υ.Μ.&Δ., Φ.Ε.Κ. 1052/Β/2013.

-Για το έτος 2014, όμως, καθυστερεί η έκδοση της Υ.Α. για την συνέχιση του καθεστώτος. Για την ανακοίνωση της απόφασης θα έπρεπε να έχει θεσπισθείμόνιμη καταληκτική ημερομηνία(π.χ. ενδεικτικά η 31/8 κάθε έτους), για τον σωστό προγραμματισμό, οργάνωση και λήψη αποφάσεων των εμπλεκόμενων με την καλλιέργεια.

Για τα έτη 2014-2020 (νέα ΚΑΠ): πρόδρομη πληροφόρηση στην Δ/νση Α.Π.&Τ./ΥΠ.Α.Α.Τ., κ.κ. Σωτήρης Κουτσομήτροςτηλ.: 210-212 5508, Στέλιος Κοκκίδηςτηλ. 210-212 5522

Σχετικά ΦΕΚ: 1025-B-2013, και 1052-B-2013 (επισυνάπτονται)