Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων έως 10/09/2017

Σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Καν(ΕΚ)436/2009, όλα τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες Φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στην κατοχή τους στις 31 lουλίου 2017, γλεύκος σταφυλιών, ανακαθαρισμένο (διορθωμένο), συμπυκωμένο γλεύκος σταφυλιών, καθώς και οίνο, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών  συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο «Δήλωση Αποθεμάτων Οίνων και Γλευκών». Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι ιδιώτες καταναλωτές, οι έμποροι λιανικής πώλησης καθώς και όσοι οινοποιούν ποσότητα οίνου μικρότερη από 1000 λίτρα η οποία όμως προορίζεται για ιδιοκατανάλωση και δε διατίθεται στο εμπόριο. 

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017. Η μη υποβολή των δηλώσεων αποθεμάτων αποτελεί παράπτωμα και μπορεί να επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235/2013.

Για διευκρινίσεις και το ειδικό έντυπο που πρέπει να συμπληρώσετε ως έχει, χωρίς παραλλαγές, δείτε αναλυτικά το συνημμένο έγγραφο.