Τρία νέα προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ

Τρία νέα προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ

Τρία νέα προγράμματα, συνολικού ύψους 184 εκατ. ευρώ που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την πιστοποίηση των προϊόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσίασε την περασμένη Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης. Η «νέα δέσμη» δράσεων εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Επιχειρώ 2009» και οι επίσημες προκηρύξεις αναμένονται από τα μέσα έως και το τέλος του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα τα τρία νέα προγράμματα είναι τα εξής: το πρόγραμμα «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009», το πρόγραμμα «Διαπιστευθείτε 2009» και το πρόγραμμα «Στηρίζω 2009». Κοινός στόχος των νέων δράσεων είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας των ΜΜΕ, η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων που θα μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μερίδια στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά.

1. «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009»

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που εστιάζει στην εγγυημένη ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων για τους καταναλωτές, αλλά και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας με έμφαση στην ποιότητα και στην περιβαλλοντική ευαισθησία και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να:

* Πιστοποιηθούν βάσει προτύπων ευρείας αναγνώρισης, όπως είναι το ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000.

* Βελτιώσουν ήδη εγκατεστημένα συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την περιβαλλοντική προστασία κτλ

* Ενισχύσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο ικανοποίησης της γενικότερης απαίτησης για πιστοποίηση.

* Προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων με την υιοθέτηση αναγνωρισμένων προτύπων, π.χ., την εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης, εμπορίου παροχής υπηρεσιών και τουρισμού, οι οποίες:

* Ασκούν κάποια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του Οδηγού εφαρμογής.

* Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

* Ασκούν δραστηριότητα τουλάχιστον από την 01/01/2007.

Επίσης επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000 ευρώ κατά τα έτη 2007 και 2008, για τις οποίες ο μέσος όρος των κερδών της τελευταίας τριετίας προ φόρων και αποσβέσεων είναι θετικός.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν σε:

* Συμβουλευτικές υπηρεσίες, δηλαδή δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων (σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή) στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

* Επαλήθευση & πιστοποίηση, δηλαδή δαπάνες πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης ή επαλήθευσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS), δαπάνες αγοράς προτύπων κ.ά.

* Διαμόρφωση χώρων.

* Εξοπλισμός Η/Μ, προμήθεια hardware, software και λοιπού εξοπλισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 28η Σεπτεμβρίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 01/11/2009 έως 31/01/2010 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/10/2009.

Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

(Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ , Μαρίνου Αντύπα 41,Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 480000)

2. «Διαπιστευθείτε 2009»

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το «Διαπιστευθείτε 2009», αφορά στην ενίσχυση φορέων και εργαστηρίων δοκιμών για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

* Εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων.

* σε φορείς ελέγχου, πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων και συστημάτων διαχείρισης

* Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαπιστευθείτε 2009» χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ για φορείς και από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για εργαστήρια, ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης του προγράμματος ανέρχεται σε 50%. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στον κανονισμό de minimis, ενώ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει οριστεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες:

* Έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους το αργότερο έως την 31-12-2007.

* Λειτουργούν υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ΕΠΕ ή Α.Ε.

* Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

* Ο μέσος όρος των κερδών τους προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι θετικός. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία, διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου και υπηρεσίες συμβούλων και φορέα διαπίστευσης.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 28η Σεπτεμβρίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 01/11/2009 έως 15/01/2010 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/10/2009. Και σε αυτό το πρόγραμμα η υποβολή προτάσεων είναι συνεχής.

Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, (τηλ:2106969000,2106969247)

3. «Στηρίζω 2009»

Το πρόγραμμα «Στηρίζω 2009» έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στηρίζω 2009» χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 50%. Εξαιρούνται τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων και οι πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές, όπου το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 60%.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα εφαρμοστεί ο Κανονισμός de minimis, ενώ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι o EOMMEX A.E. (Τηλ: 210 7491 100)

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς μεταποίησης, οι οποίοι καθορίζονται στο Παράρτημα του Οδηγού. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που απασχολούν από 0 έως 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Για να είναι μία επιχείρηση επιλέξιμη στο πρόγραμμα θα πρέπει να:

* Έχει κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση.

* Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να ανέρχεται από 20.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν επενδύσεις σε:

* Εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις.

* Κτιριακά και διαμόρφωση χώρων.

* Διαφήμιση και προβολή, π.χ., συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις, o αλλά και άυλες δαπάνες όπως π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κτλ.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 15η Σεπτεμβρίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 1/11/2009 έως 15/12/2009 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/10/2009.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:  και για τις προδημοσιεύσεις των προγραμμάτων εδώ: