Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Επιμελητήριο Σερρών

Ήδη την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύσταση της τρίτης εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης που λειτουργεί από τις 4 Απριλίου 2011 στο Επιμελητήριο Σερρών.

    Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο 3853/10 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» και την Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών»,  από τις 4/4/2011 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τα Επιμελητήρια η λειτουργία του ΓΕΜΗ, δηλαδή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και η σύσταση εταιρειών από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων (για             Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

    Το Επιμελητήριο Σερρών έχοντας το έμπειρο προσωπικό για την εφαρμογή αυτών των νέων αρμοδιοτήτων, αλλά και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή,  λειτουργεί με πλήρη επιτυχία την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και την Υπηρεσία Μιας Στάσης, καθώς ολοκλήρωσε τη σύσταση τριών (3) Ομορρύθμων Εταιρειών, και έδωσε πληροφορίες για τη νέα διαδικασία σε τουλάχιστον δέκα ακόμη υπό σύσταση εταιρίες.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. ήταν ένα από τα ζητούμενα της επιμελητηριακής και επιχειρηματικής κοινότητας εδώ και πολλά χρόνια, καθώς η ύπαρξη ενός και μόνον Μητρώου, στο οποίο θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης (π.χ. αντικείμενο δραστηρ/τας, έδρα, παραγωγικός κ.λ.π. εξοπλισμός, απασχολούμενο προσωπικό, παραγόμενα προϊόντα, εξαγωγές, πωλήσεις κ.ά.) – ακριβώς όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. που εφαρμόζουν το Γ.Ε.ΜΗ εδώ και χρόνια – θα επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των πρωτογενών αυτών στοιχείων π.χ. για την υιοθέτηση πολιτικών ενίσχυσης συγκεκριμένων επιχειρηματικών κλάδων με κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων σε περιοχές και δραστηριότητες με ιδιαίτερα ή καινοτόμα στοιχεία παραγωγής, πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, και γενικότερα θα επιτρέπει τη συγκέντρωση συγκεκριμένων και με ακρίβεια αποτυπωμένων στοιχείων στο ενιαίο Γ.Ε.ΜΗ., δίνοντας τέλος σταδιακά, ύστερα από το μεταβατικό στάδιο μετάπτωσης, στο διασκορπισμό των στοιχείων σε πολλά και διαφορετικά μητρώα (π.χ. Εφορίας, Πρωτοδικείου, Διεύθυνσης Εμπορίου, κ.ά).

    Με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) στα Επιμελητήρια οι ιδρυτές μιας υπό σύσταση εταιρείας προσέρχονται είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στο Επιμελητήριο, προσκομίζοντας το καταστατικό της εταιρίας που θέλουν να συστήσουν, και αφού συμπληρώσουν τις απαραίτητες φόρμες – έντυπα,  δίνουν εντολή στην ΥΜΣ να προβεί στη σύσταση της εταιρείας, δηλαδή την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ, ύστερα από έλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, την τυχόν εγγραφή εταίρων στον Ο.Α.Ε.Ε., και την απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ΥΜΣ, αναζητά ηλεκτρονικά φορολογική ενημερότητα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα ΟΑΕΕ και ΙΚΑ για όσους εταίρους απαιτείται. Έτσι, καταργούνται οι πολλές στάσεις σε διαφορετικές υπηρεσίες (εφορία, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, Πρωτοδικείο) και η ολοκλήρωση της σύστασης γίνεται μόνο με μία στάση στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, όπου επίσης καταβάλλονται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, η εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών, το κόστος εγγραφής στον ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται εγγραφή, καθώς και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το τέλος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

    Τα Επιμελητήρια με την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ και της ΥΜΣ, αποκτούν νέες αρμοδιότητες προς την κατεύθυνση της στήριξης και εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας, ενώ επίκειται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ΥΜΣ στην ίδρυση και ατομικών επιχειρήσεων και στις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων ( άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, άδειες εγκατάστασης, άδειες λειτουργίες κ.ά. ), με το νομοσχέδιο για την «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις», που συζητείται ήδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Αριστείδης Δρογαλάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., συνεχάρη την υπηρεσία του Επιμελητηρίου για τη γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης εταιριών μέσω της ΥΜΣ, τονίζοντας τη σπουδαιότητα του θεσμού στην εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής κοινότητας.

    Η ΥΜΣ του Επιμελητηρίου Σερρών στελεχώνεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματοβιοτεχνικών και Εμποροβιομηχανικών θεμάτων, κα Θωμαή Μπόζιου και την υπεύθυνη εξαγωγών και Ελισάβετ Τσιαρέα, ενώ το Γ.Ε.ΜΗ από τον Προϊστάμενο Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Αναπληρωτή Διευθυντή, κο Ιωάννη Κοτζαμπασίδη και τον κο Δημήτρη Νικολαϊδη.