ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η δυνατότητα συμψηφισμού ανεξόφλητων μέχρι τις 31.12.2015 απαιτήσεων των μεταποιητικών επιχειρήσεων παραμεθόριων περιοχών, που δικαιούνταν την επιδότηση κόστους μισθοδοσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 163/Α’/17.07.2020), προβλέπεται ότι «το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016. Ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4706/2020, ήτοι από 17 Ιουλίου 2020. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, ο συμψηφισμός της παρούσας πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών συγχαίρει την κυβέρνηση για την ψήφιση της διάταξης αυτής αλλά εμμένει στην αναγκαιότητα αύξησης του ποσοστού επιδότησης του Ν. Σερρών καθώς και συνέχισης του μέτρου επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας ή της αντικατάστασής του με παρόμοιο ή ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο, καθότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του τόσο στο Νομό Σερρών όσο και στους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.