2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» που υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),
παρατείνει την υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής
μέχρι της 29/6/2013
και προσκαλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/ες  που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση δέσμης ενεργειών (συμβουλευτική, κατάρτιση, επιμόρφωση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.) με στόχο την προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων και 20 αγροτών, κατοίκων της περιοχής παρέμβασης δηλαδή των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•    Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
•    Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Σκοπός της Πράξης είναι η προετοιμασία και προώθηση 60 ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και η υποστήριξή τους, τους 3 πρώτους μήνες της δουλειάς τους  και η προετοιμασία και η υποστήριξη σε κάθε στάδιο, 40 ωφελούμενων για να ιδρύσουν δική τους ατομική ή άλλη επιχείρηση (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) ή να συστήσουν ομαδικά Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν σε δράση Συμβουλευτικής καθώς επίσης θα παρακολουθήσουν και ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 100 ωρών το καθένα και επιδοτούνται με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα παρακολούθησης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι :
     Ψεκαστής
     Βιολογικές Καλλιέργειες
     Παραγωγή – Μεταποίηση – Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων  (2  προγράμματα)
     Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Αγροτική Παραγωγή

Επιπλέον για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση οποιουδήποτε είδους, θα υπάρξει ένας κύκλος Επιμόρφωσης στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα διάρκειας 45 ωρών και θα παρασχεθεί δωρεάν η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και η υποστήριξη ορθής εφαρμογής του για την επιχείρησή τους. Ειδικά οι ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, θα έχουν και όλα τα οφέλη (φορολογικά, χρηματοδοτικά κ.α.) που έχουν πρόσφατα κατοχυρωθεί νομοθετικά.


Δικαιολογητικά ανέργων Υποψηφίων Ωφελουμένων για Συμμετοχή στην Πράξη:

1.    Αίτηση
2.    Επικυρωμένη, από τον ΟΑΕΔ, Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
3.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4.    Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το οικονομικό έτος  2012
5.    Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας
6.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
7.    Φωτογραφία ταυτότητας

Δικαιολογητικά αγροτών Υποψηφίων Ωφελουμένων για Συμμετοχή στην Πράξη:
1.    Αίτηση
2.    Αποδεικτικό ασφάλισης στον ΟΓΑ
3.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4.    Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το οικονομικό έτος  2012
5.    Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας
6.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
7.    Φωτογραφία ταυτότητας

Πληροφορίες:
     ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
Υψηλάντου 4, 62123, Σέρρες, τηλ. 23210 – 23640
Ώρες 09:00 – 13:00,     
Αρμόδιο Πρόσωπο: Αραπάκης Γεώργιος, Διαχειριστής ΑΣ
www.kekpkm.gr