Έναρξη λειτουργίας του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών AGORA

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας ξεκίνησε την ηλεκτρονική λειτουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη Αgora του ΥΠΕΞ (http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=50), καθιστώντας πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία της αρμόδιας Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με τους Έλληνες εξαγωγείς.

Ο Συνήγορος της Αγοράς έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω:
•παροχής συμβουλών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές
•ενημέρωσης για επιχειρηματικές ευκαιρίες
•πληροφόρησης για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα
•υποστήριξης στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες
•απάντησης σε εξατομικευμένα ερωτήματα
•παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν μία σειρά απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις που προκύπτουν όταν οι επιχειρήσεις εξάγουν ή ξεκινούν να εξάγουν, καθώς και φόρμα επικοινωνίας προς πλήρωση και αποστολή στο Τμήμα Συνηγόρου της Αγοράς. Το Τμήμα απαντά με ηλεκτρονικό μήνυμα σε ερωτήματα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που οι ερωτήσεις των επιχειρήσεων είναι ασαφείς ή με ελλιπή στοιχεία ζητούνται περαιτέρω διευκρινήσεις.
Παρακαλούμε όπως δώσετε περαιτέρω δημοσιότητα και ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας.

Ο Διευθυντής
Αριστοτέλης Ξενάκης
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β’