ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ»ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Με την υπ’ αριθ. 6552/ 26.11.2018 (ΑΔΑ 68ΟΤ7ΛΛ-ΛΤΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η Πράξη με τίτλο «Προμήθεια τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής της πόλης των Σερρών», με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Σερρών, και με κωδ MIS 5032894, προϋπολογισμού 90.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών».

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Η Πράξη, υπό την στόχευση της προστασίας του πολιτιστικού αποθέματος και της περαιτέρω ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος,  περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης και προβολής του τουριστικού αποθέματος των Σερρών όπως αυτές εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Δήμου Σερρών. Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής της πόλης των Σερρών σε καθιερωμένες εκδηλώσεις και θεσμούς που λαμβάνουν χώρα σε αυτή.

Σκοπός Πράξης:
Το Επιμελητήριο Σερρών, ως κύριος Θεσμικός Φορέας Επιχειρηματικότητας του Ν. Σερρών προβαίνει σε σειρά αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων που αναδεικνύουν τις Σέρρες σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών. Ενδεικτικά επισημαίνονται οι ετήσιοι Θεσμοί που το ίδιο το Επιμελητήριο διοργανώνει με τη συνεργασία  Τοπικών Αρχών και Θεσμικών Φορέων (πχ SEREXPO, SERFUN, ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, AGRIBUSINESS FORUM, κα), οι τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τις οποίες θέτει υπό την αιγίδα του, ενισχύοντας τη δυναμική τους  (πχ Τοπικές Γιορτές, Φεστιβάλ, γαστρονομικοί διαγωνισμοί, κα), η λειτουργία του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης του Ν. Σερρών εντός του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών, και πολλά άλλα.
Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού ρόλου του Επιμελητηρίου , η Πράξη αποσκοπεί στην διασφάλιση σύγχρονων μέσων προβολής για την περαιτέρω υποστήριξη και ενίσχυση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών τουριστικής προβολής που διεξάγονται εντός των ορίων του Δήμου Σερρών.

Καινοτομία Πράξης:
Ως καινοτομία θεωρείται ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, που δε διατίθεται σε επίπεδο Νομού, όπως ενδεικτικά τα drones για την ολοκληρωμένη καταγραφή και κάλυψη των εκδηλώσεων, τα VIDEO WALL /matrix led και οι Projectors υψηλής δυναμικής και προδιαγραφών, με δυνατότητα προβολής σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους εκδηλώσεων, ακόμα υπό το φως ημέρας, ακόμα και  ενοποίησης τους ώστε να φτάνουν σε μεγαλύτερη διάσταση.

Αναμενόμενα Οφέλη:
Μέσω της συγκεκριμένης πράξης, τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς πρωτίστως επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας και συνεπώς αύξηση του αριθμού εκδηλώσεων και ανάλογων πρωτοβουλιών στην πόλη των Σερρών. Ταυτόχρονα,  μέσω της βέλτιστης προβολής και ικανοποίησης του τουριστικού κοινού, αυξάνεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων, τουριστικών, εμπορικών και λοιπών. Συνεπώς, ωφελούμενος θεωρείται ο συνολικός πληθυσμός των Σερρών.