Αίτηση του Αγροτικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Γκούρας για καταχώριση της ονομασίας «ΦΑΣΟΛΙΑ – ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ» στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Το Επιμελητήριο Σερρών σας γνωρίζει ότι ο Αγροτικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Γκούρας με έδρα το Δ.Δ. Γκούρας, του Δ. Φενεού, Ν. Κορινθίας, υπέβαλε αίτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να καταχωρηθεί η ονομασία «ΦΑΣΟΛΙΑ – ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ» στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Γεωγραφική  Ένδειξη.

Κατά της άνω αίτησης τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 26/04/2010 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παραπάνω ΚΥΑ και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ & Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439  Αθήνα.