Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών για το προϊόν ‘ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ’ ΠΟΠ

Το Επιμελητήριο Σερρών σας γνωρίζει ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Καβάλας, με έδρα την Καβάλα, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών, που αφορά το βάρος συσκευασίας του τελικού προϊόντος με την καταχωρημένη ονομασία ‘ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ' ΠΟΠ, στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ιδιότυπων & Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά της άνω αίτησης τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 12/07/2010 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ, όπου γίνεται λεπτομερής αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους υποβάλλονται και κατατίθενται στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ & Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439, Αθήνα.