ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ “ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ” ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΠ-ΠΓΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Σερρών σας γνωρίζει ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη υπέβαλε αίτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να καταχωρηθεί η ονομασία «ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

Κατά της άνω αίτησης τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 01/09/2009 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παραπάνω ΚΥΑ και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439 Αθήνα.