ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο  διαγωνισμό   με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το  σύνολο των εργασιών , για την ανάδειξη αναδόχου  για την: <ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2015>. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.prοmitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  15/6/2015.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  21/6/2015 και ώρα: 15:00 μ.μ.
   Δικαιούμενοι  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον   είναι :  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις , κοινοπραξίες  που υποβάλουν  κοινή προσφορά ,  που ασκούν  το ιδιαίτερο  επάγγελμα συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων  και διαθέτουν  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό για την  εκτέλεση της εργασίας.
Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου, αφορά υπηρεσίες αποκομιδής  και μεταφοράς των απορριμμάτων στον Δήμο Σιντικής.
 Διάρκεια  σύμβασης:  έξι   (6)  μήνες  από την υπογραφή της .
  Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 335.610,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και θα χρηματοδοτηθεί  από  πιστώσεις του Δήμου , οικονομικού έτους 2015.
   Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης   δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι  5.940,00 €.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.sidiki.gr , αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  11-5-2015.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία: