Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής της πόλης των Σερρών», με τελικό Δικαιούχο το Επιμελητήριο Σερρών και με κωδ. MIS 5032894

Το Επιμελητήριο Σερρών ανακοινώνει
ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι τεχνικές προδιαγραφές της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής της πόλης των Σερρών».
Η εν λόγω Πράξη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με την υπ’ αριθ. 6552/ 26.11.2018 (ΑΔΑ 68ΟΤ7ΛΛ-ΛΤΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 06 «Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών», με MIS Code 5032894 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από  τις 07/03/2019, ημέρα Πέμπτη, έως και τις 22/03/2019, ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, και στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών (http://www.serreschamber.gr/seres/shared/index.jsp?context=101&js=1).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση eleftheriadou@eves.gr.
Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση. Κάθε αποστολή στο παραπάνω e-mail θα αξιολογείται. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης των επισυναπτόμενων: Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφών Προμήθειας Επιμελητηρίου Σερρών με κωδ MIS 5032894.

Για το Επιμελητήριο Σερρών
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος