ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 11347/18-07-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, στην Συνεδρίαση της 13ης-11ου-2017 προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων των Συνδυασμών που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελη-τηρίου Σερρών και στην ανάρτηση της απόφασης της ανακήρυξης σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου Σερρών όπως επιτάσσει η διάταξη της παρ. 2 εδαφ. β΄άρθρου 7 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 Π.Δ 52/2006.

Κατά της απόφασης της Εκλογικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, (κατάθεση στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής) μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης, δηλαδή κατά την 14η, 15η και 16η Νοεμβρίου 2017, ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα, και ώρες 09:00 έως 15:00 (παρ. 3 άρθρου 7 Π.Δ 372/1992 όπως αντικα-ταστάθηκε με το άρθρο 5 Π.Δ 193/1997).

Εντός δύο (2) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης ανακήρυξης των υποψηφίων, η Εκλογική Επιτροπή θα εκδικάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα συντάξει τον οριστικό Κατάλογο των Υποψηφίων τον οποίο και θα αναρτήσει την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα, στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Σερρών και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για να δείτε όλα τα ονόματα αναλυτικά