Εκλογές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4497/2017 που δημοσιεύθηκε την 13η-11ου-2017 (ΦΕΚ Α΄/171) άλλαξε -εκ νέου- ο τρόπος σταυροδοσίας των υποψηφίων των Συνδυασμών, στις εκλογές των Επιμελητηρίων, έτους 2017.
Η παραπάνω διάταξη αναφέρει: «Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τρεις (3) υποψηφίους του οικείου Τμήματος. Ψηφοδέλτιο Συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι…..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 11347/18-07-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, στην Συνεδρίαση της 13ης-11ου-2017 προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων των Συνδυασμών που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελη-τηρίου Σερρών και στην ανάρτηση της απόφασης της ανακήρυξης σε εμφανές σημ…..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

1.1. Δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες εκλογές της 1ης, 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 2017, έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών που έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα. 1.2. Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται: α) Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελη-τηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας  στο ΓΕ.Μ.Η μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, δηλαδή το 2016, β) Φυσικά πρόσωπα…..

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-10-2017

 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ Ή ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 
  ΔΕΥΤΕΡΑ  30-10-2017

 
ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 
  ΤΕΤΑΡΤΗ  01-11-2017

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

  ΠΕΜΠΤΗ  02-11-2017 Έως ΔΕΥΤΕΡΑ  06-11-2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

     ΤΡΙΤΗ  07-11-2017 Έως ΠΕΜΠΤΗ  09-11-2017

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
…..

Πρόσκληση Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, ανακοινώνει τα παρακάτω:
 
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, η διενέργεια των οποίων προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3β και 3γ Ν. 2081/1992, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017 –σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 372/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 52/2006, θα διεξαχθούν στις Σέρρες την 1η, 2η  και…..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 11347/18-07-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης η οποία τροποποιήθηκε στην συνέχεια –ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών- με την με αριθμό 13289/17-08-2017 απόφαση, και η οποία την 28η-8ου-2017 συνήλθε στην πρώτη (1η) της συνεδρίαση, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, με θέματα: α) τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, β) την σύνταξη της πρόσκλησης των μελών τ…..