ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 11347/18-07-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης η οποία τροποποιήθηκε στην συνέχεια –ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών- με την με αριθμό 13289/17-08-2017 απόφαση, και η οποία την 28η-8ου-2017 συνήλθε στην πρώτη (1η) της συνεδρίαση, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, με θέματα: α) τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, β) την σύνταξη της πρόσκλησης των μελών του Επιμελητηρίου και την σύνταξη των εντύπων υπόδειξης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων και γ) τον κατάλογο των μελών και την διαδικασία ενημέρωσής τους, σχετικά με το τμήμα κατάταξης και τις οικονο-μικές τους υποχρεώσεις, α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  προς τα μέλη ό τ ι:

 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, θα διεξαχθούν στις Σέρρες, την 1η, 2η και 3η Δε-κεμβρίου έτους 2017, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντίστοιχα.

2.  Η συνταχθείσα από την Εκλογική Επιτροπή  πρόσκληση, προς τα μέλη, για την διενέργεια των εκλογών, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 1 Π.Δ 372/1992, δηλαδή: α) η ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της εκλογής,  β) ο αριθμός αντιπροσώπων του κάθε  τμήματος  του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν (αριθμός εδρών), γ) η κλήση προς τα μέλη και η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό εκ μέρους των μελών των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Επιμελητήριο, δ) η κλήση των νομικών προσώπων για υπόδειξη των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ε) η κλήση αυτών που επιθυμούν να  υποβάλλουν υποψηφιότητα θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες επί δύο συνεχείς ημέρες, άμεσα και μόλις κοινοποιηθεί στην Εκλογική Επιτροπή η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που θα καθορίζει τον  αριθμό των  αντιπροσώπων  του  κάθε  τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα έντυπα υπόδειξης των εκπροσώπων, που θα πρέπει να συμπληρώ-σουν όλα τα νομικά πρόσωπα –μέλη του Επιμελητηρίου, ορίζοντας τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων μελών και μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το γραφείο του εισηγητή της Εκλογικής Επιτροπής Ιωάννη Κοτζαμπασίδη –υπεύθυνο Τμήματος Μητρώου Επιμελητηρίου Σερρών.

4. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου και η κατά-ταξη αυτών σε ένα από τα τρία τμήματα, ανάλογα με το αντικείμενο της  δραστηριότητας έκαστου μέλους, βρίσκεται στην διάθεση όλων των ενδιαφε-ρομένων μελών, στο γραφείο του εισηγητή της Εκλογικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Κοτζαμπασίδη –υπεύθυνο του Τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Σερρών, από τον οποίο, το ενδιαφερόμενο μέλος, δύναται και οφείλει να πλη-ροφορηθεί για το τμήμα κατάταξής του και για τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο, διασφαλιζομένων-με τον τρόπο αυτό-των προσωπικών δεδομένων έκαστου μέλους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΓΡ.  ΒΟΖΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ