ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών για τη δημιουργία και οργάνωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) – Υπουργική Απόφαση 43942/4026/16 (ΦΕΚ 29942/β/16), τροποποιήθηκε με την αρ. 1/1/2017 ( φεκ 1/β/17): Προθεσμία εγγραφής στο Η.Μ.Α. 28η Φεβρουαρίου 2017 (βλ. λοιπές υποχρεώσεις και απαιτήσεις εκ μέρους των υπόχρεων, κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η αρ. 43942/4026/16 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 29942/β/16) η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. 1/1/2017 ( φεκ 1/β/17) που αφορά στη δημιουργία και οργάνωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) 
Στο Η.Μ.Α. καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή και καταχώρηση (άρθρο 2 παρ. αα,ββ, ..) για:
•    κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ……
•    κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς …
•    κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα …..
 
Σημειώνουμε ότι στην απόφαση ορίζεται ότι η προθεσμία εγγραφής ολοκληρώνεται την 28η Φεβρουαρίου 2017, και αναφέρονται οι  λοιπές υποχρεώσεις και απαιτήσεις εκ μέρους των υπόχρεων, καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες για την εγγραφή, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΗ ΣΤΟ Η.Μ.Α.

http://wrm.ypeka.gr/

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=4553&language=el-GR