ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών (2020/C 96 I/01)

Συνοπτική παρουσίαση

— Στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2020 και τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1586079527176&uri=CELEX:52020XC0316(03), υπογραμμίζεται η αρχή ότι όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά για τις εμπορευματικές μεταφορές και θα πρέπει να διασφαλίζονται οι αλυσίδες εφοδιασμού βασικών προϊόντων. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ιδίως σε επείγουσες καταστάσεις και προς το συμφέρον όλων, απαιτεί από τα κράτη μέλη να τηρούν και να εφαρμόζουν πλήρως τις κατευθυντήριες οδηγίες σε όλες τις διελεύσεις των εσωτερικών συνόρων. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τις πράσινες λωρίδες. Αποβλέπει σε μια συνεργατική διαδικασία σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι εμπορευματικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα και ο ιατρικός εξοπλισμός, φτάνουν γρήγορα στον προορισμό τους χωρίς καθυστερήσεις.

— Για να διατηρηθεί η λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς αγαθών, όπου υπάρχουν ή έχουν καθιερωθεί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, τα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν αμέσως όλα τα σχετικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), καθώς και πρόσθετα στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο, ως «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων — για τις χερσαίες (οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές), θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.

— Η διέλευση από τις εν λόγω «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και των ελέγχων υγείας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά στα εσωτερικά χερσαία σύνορα. Οι «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων θα πρέπει να είναι ανοικτές για όλα τα εμπορευματικά οχήματα, ό,τι εμπορεύματα κι αν μεταφέρουν.

— Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν αμέσως για την προσωρινή αναστολή κάθε είδους περιορισμών πρόσβασης στο οδικό δίκτυο που ισχύουν στην επικράτειά τους (απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα, απαγόρευση τη νύχτα, απαγορεύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, κ.λπ.) για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και για την αναγκαία ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών.

— Η διέλευση των εσωτερικών συνόρων θα πρέπει να επιτρέπεται στους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας τους. Περιορισμοί όπως οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η υποχρεωτική καραντίνα των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να αρθούν, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των αρμοδίων αρχών να λάβουν αναλογικά και ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης.

1. Η έξαρση της νόσου COVID-19 έχει μείζονες επιπτώσεις που διαταράσσουν τις μεταφορές και την κινητικότητα στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα διατηρείται μέσω εκτεταμένου δικτύου εμπορευματικών μεταφορών, που περιλαμβάνει όλους τους τρόπους μεταφοράς. Οι συνεχείς και αδιάλειπτες χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές εμπορευματικές υπηρεσίες έχουν καθοριστική στρατηγική σημασία για το σύνολο της ΕΕ. Οι χερσαίες αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως οι οδικές, που αντιπροσωπεύουν σήμερα το 75 % των εμπορευματικών μεταφορών, έχουν πληγεί ιδιαιτέρως σοβαρά από την καθιέρωση απαγορεύσεων εισόδου στα εσωτερικά χερσαία σύνορα ή/και περιορισμών στην πρόσβαση των επαγγελματιών οδηγών σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι χρόνοι αναμονής των τελευταίων ημερών σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ ξεπέρασαν τις 24 ώρες, ακόμη και για ιατρικό εξοπλισμό.

2. Με την παρούσα ανακοίνωση, τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των συνόρων σε όλες τις ενδοενωσιακές μεταφορές εμπορευμάτων και παρέχεται ειδική πρόσθετη καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 6, 8, 10, 11, 19 και 22 των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών. Τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έκτακτα μέτρα θα είναι προσωρινά για τη διάρκεια του περιορισμού του κοροναϊού.

Δείτε ολόκληρη την από 24.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1586079804860&uri=CELEX:52020XC0324(01)