Ημέρα: 5 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών (2020/C 96 I/01)

Συνοπτική παρουσίαση
— Στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2020 και τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1586079527176&uri=CELEX:52020XC0316(03), υπογραμμίζεται η αρχή ότι όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά για τις εμ…..