Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδών «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», CPV 33122000-1, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των54.567,11€ με ΦΠΑ και κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 22/02/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. και ημερομηνία αξιολόγησης ορίζεται η 23 /02/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

12:00μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ. μέχρι 15:00μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51279). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική  Διακήρυξη του Διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Σχετικά Αρχεία: