Ανοιχτός Διαγωνισμός, με κριτήριο τη συμφερότερη τεχνικοοικονομικά προσφορά για την ανάθεση του έργου: 1) Ιστοσελίδα έργου 2) Web site σχολών στελεχών 3) Ανάπτυξη συστήματος τηλεδιάσκεψης 4) Εξοπλισμός για τη σχολή επιχειρηματιών και 5) Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων

1.    Αναθέτουσα Αρχή
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/νση: Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες
Τηλέφωνο: Τσιαρέα Ελίζα τηλ 2321099726

2.    Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών
Κατηγορία 24 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης).

3.    Περιγραφή των Υπηρεσιών
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με το ακρωνύμιο «ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με Κριτήριο Αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα τεχνικοοικονομική προσφορά, για την ανάθεση του έργου: 1) Ιστοσελίδα έργου 2) Web site σχολών στελεχών 3) Ανάπτυξη συστήματος τηλεδιάσκεψης 4) Εξοπλισμός για τη σχολή επιχειρηματιών και 5) Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται:
1) Ιστοσελίδα έργου σε 4.045,00€
2) Web site σχολών στελεχών σε11.880,00€
3) Ανάπτυξη συστήματος τηλεδιάσκεψης σε 32.850,00€
4) Εξοπλισμός για τη σχολή επιχειρηματιών σε 40.120,00€
5) Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων σε 12.000,00€
Τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

4.    Διαδικασία
Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομικά συμφέρουσα Τεχνοοικονομική Προσφορά

5.    Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Τόπος παράδοσης των παραδοτέων θα είναι η έδρα του Επιμελητηρίου.

6.    Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το περιεχόμενο του παρόντος έργου, και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το περιεχόμενο του παρόντος έργου και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά.

7.    Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

8.    Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών
Η υλοποίηση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/3/2013

9.    Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α)    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της προκήρυξης από τα Γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, κα Ελίζα Τσιαρέα
Δ/νση: Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321099726  F.A.X. 2321099740

10.    Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
α)    Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 16/11/2011.
β)    Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών μέχρι την 16/11/2011 και ώρα 12:00.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
γ)    Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
δ)    Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

11.    Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
α)    Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.
β)    Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει κατά την Τετάρτη 16/11/2011 και ώρα 16:00 στα γραφεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών.

13.    Τρόπος χρηματοδότησης του έργου
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

14.    Ισχύς των προσφορών
Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15.    Κριτήρια ανάθεσης  
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

15.    Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 2321099727 κα Ελίζα Τσιαρέα

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΟΓΑΛΑΣ

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με την αναλυτική προκήρυξη

Σχετικά Αρχεία: