Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ΄αριθμ. Σ.10/2016 Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εδών «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- CPV:39831200-8» σε εφαρμογή Π.Π.Υ.Υ. 2014

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο